Algemene voorwaarden

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per jaar, evenals (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van @trium te voldoen, kan @trium de uitvoering van haar verbintenissen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlintresten.

Artikel 2

De rechtsverhouding tussen @trium BVBA, ingeschreven in het btw-register onder het nummer BE 0828.316.652, RPR Hasselt en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voor-waarden, de bestelbon en de facturen (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van @trium. @trium behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van Houthalen Helchteren of de rechtbank van eerste aanleg of koophandel van Hasselt bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, welke ook de woonplaats moge wezen van de cliënt.

Artikel 4

Door binnen de acht dagen na uitvoering van diensten geen schriftelijke klachten te formuleren erkent de koper uitdrukkelijk dat de diensten beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enige vaststelbare tekortkoming.

Alle klachten betreffende geleverde prestaties dienen binnen de 8 dagen na uitvoering van de prestatie, alle klachten op de inhoud van de rekeningen dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren. Ze moeten schriftelijk overgemaakt en ze schorsen de betalingsverplichting niet op.

Andere gebreken moet de koper binnen de maand na uitvoering van de prestatie na het ont-dekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden dit alles op straffe van verval.

Artikel 5

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 72u voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan @trium een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert binnen de 4 weken tot 72u voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan @trium een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 75% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert meer dan 4 weken voor aanvang van de prestatie of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan @trium een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de bestelling.

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 6

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door @trium houdt geenszins een afstand van recht in.

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is belangrijk voor ATRIUMopleidingen. Daarom verwerkt ATRIUMopleidingen uw persoonsgegevens zo min mogelijk. Voor zover er informatie door ons wordt verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante regelgeving die uw privacy en de privacy van uw dossiergegevens beschermen. Dit betekent dat wij alleen informatie verwerken voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dit privacy statement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de mogelijke gevolgen die het gebruik van onze diensten voor uw privacy heeft.

  • ATRIUMopleidingen, en derden
  • Welke informatie wordt door ATRIUM-opleidingen verwerkt en voor welk doel?
  • Hoe waarborgen wij uw privacy?
  • Toegang en correctie van uw gegevens
  • Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

ATRIUMopleidingen en derden

ATRIUMopleidingen is uiteraard niet de enige partij die betrokken is bij haar dienstverlening. Zo wordt u waarschijnlijk toegang tot het internet en de database verschaft door een internet service provider en via een telecommunicatieaanbieder. Bovendien wordt de informatie die u door middel van de sofware verwerkt mogelijks opgeslagen op een internet server van derden. Zoals u zal begrijpen, heeft ATRIUMopleidingen geen invloed op mogelijke handelingen die anderen met uw (persoons)gegevens verrichten en accepteert zij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Welke informatie wordt door ATRIUMopleidingen verwerkt en voor welk doel?

Klantgegevens Onder klantgegevens

verstaan wij onder meer de naam van uw organisatie, adresgegevens, telefoongegevens, e-mailadres en de naam en het rijksregisternummer van deelnemers en contactpersonen. Uw klantgegevens worden door ons geregistreerd voor de facturatie van onze diensten en om zonodig contact met u te kunnen opnemen.

Cookies

Cookies bevatten gegevens van een be-zoeker van een website en zorgen ervoor dat deze websites de computer herkennen bij herhaald bezoek. Door middel van cookies worden bepaalde gegevens bewaard, zoals een wachtwoord en gebruikersnaam. Iedere bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Beveiliging

ATRIUMopleidingen is beveiligd tegen misbruik van deze gegevens door derden. ATRIUMopleidingen neemt veiligheidsmaatregelen om de gegevens van haar klanten te beschermen. We gebruiken standaard online veiligheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld authentificatie en gecodeerde verwerking om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. U dient zich echter te realiseren dat geen enkele beveiliging volledig waterdicht is;

ATRIUMopleidingen neemt daarnaast maatregelen om alle informatie ook offline te beschermen. Al uw informatie wordt bewaard in een veilige, afgeschermde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die informatie nodig hebben om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten, zoals de gegevensbeheerder, hebben toegang tot de gegevens.

Hoe waarborgen wij uw privacy en de privacy van uw gegevens?

Teneinde al uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwer-king, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich mee-brengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van (persoons)gegevens te voorkomen.

Toegang en correctie van uw gegevens

Toegang Indien u inzicht wilt in uw gegevens of bepaalde gegevens uit onze database wilt laten verwijderen dan wel laten aanpassen of wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via GDPR@atriumopleidingen.be. U kunt ons op dit e-mailadres ook bereiken indien u nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit privacy statement.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

ATRIUMopleidingen behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacy regeling is steeds te consulteren op www.atriumopleidingen.be/algemenevoorwaarden