Privacyverklaring

Datum laatste update: 30-07-2020

Atrium BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Om je te kunnen informeren over hoe Atrium BVBA met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken

Atrium BVBA

Adres: Truibroek 51, 3945 Ham
Telefoonnummer: +32 11 36 00 66
E-mail: gdpr@atriumopleidingen.be
Website: www.atriumopleidingen.be
BTW-nummer: BE 0828.316.652

Atrium BVBA bestaat uit de volgende entiteiten:

 • @trium bvba – Truibroek 51, 3945 Ham, btw: BE0828.316.652
 • Atrium vzw – Waterbroek 13A, 3980 Tessenderlo, btw: BE0500.598.489
 • TCZ – Kielstraat 1, 8380 Zeebrugge, btw: BE0435.735.480

Persoonlijke informatie

Indien u gebruik maakt van onze website, ons contacteert betreffende onze diensten of u ons volgt op onze social mediakanalen verwerken wij uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”).
De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn Datum laatste update: 01-02-2019 Privacyverklaring Contactgegevens Persoonlijke informatie

 

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van onze klant of partner. In dit laatste geval is de klant of partner verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

Houd er rekening mee dat het beantwoorden van uw vragen, het afsluiten van een overeenkomst en de levering van onze diensten geweigerd kan worden indien u uw gegevens niet aan ons bezorgt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, bijvoorbeeld wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail of per telefoon of bezoekt in ons kantoor.

Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid.

U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert.

 

Verwerking van persoonsgegevens voor onze klant of partner

Wij verwerken tevens bepaalde persoonsgegevens in opdracht van onze klant of partner, namelijk de persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten.

Deze verwerkingen gebeuren op grond van een (verwerkers- )overeenkomst die wij gesloten hebben met onze klanten en partners.

Indien wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van hen waarborgt onze klant of partner de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Wij staan dan ook niet in voor de rechtmatigheid van verwerkingen door de desbetreffende klant of partner, die niet tot onze opdracht behoren.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn

In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • Het overgaan tot de levering en facturatie van onze diensten;
 • De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze klantenadministratie.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;
 • Beveiliging
 • Ter unieke identificatie van de persoon die de opleiding gevolgd heeft inzake de uitreiking van officiële certificaten
 • Prospectie en marketing.

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden

Tot slot zijn wij ook verplicht enkele wettelijke gegevens op te vragen voor volgende doeleinden:

 • Het correct doorgeven van gegevens aan overheidsinstanties

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een klant of partner gaan wij enkel over tot de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van de verwerkingsovereenkomst en/of de schriftelijke opdracht van een van deze partijen. Wij hebben tevens de toestemming om voor de uitvoering van onze opdracht beroep te doen op onderaannemers (zgn. “onderverwerkers”).

Gelieve contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij of de politie indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens die u aan hen bezorgd heeft, de verwerking ervan, de rechtsgrond en de verwerkingsdoeleinden.

Overzicht van de gegevens die wij verwerken

Contactgegevens

Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, ons contactformulier invult op de website, of wanneer u ons uw persoonsgegevens doorgeeft voor het aanvragen van een klanten-/ partnerlogin bewaart Atrium deze gegevens. Bij het registratieproces staat duidelijk aangegeven welke velden verplicht zijn. Indien deze niet worden ingevuld, kan u de inschrijving niet voltooien.
We verzamelen deze persoonsgegevens in het kader van onze contractuele overeenkomst.

Betaalgegevens

Atrium gebruikt uw financiële gegevens voor de facturatie en eventuele betalingen.

We verzamelen deze persoonsgegevens in het kader van onze contractuele overeenkomst

E-mail

Via het e-mailsysteem in ons Puntoo Platform kan Atrium statistieken opvragen van de door ons verstuurde e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de mailing is geopend en op welke links u heeft geklikt. Dit doen we om een inzicht te krijgen in de mate waarop de mailing als relevant wordt beschouwd voor het doelpubliek en onze dienstverlening hierop af te stemmen. Dit geldt voor direct marketing, nieuwsbrieven, mededelingen op grote schaal,.. Daarnaast verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, telefoon, e-mail en functie) indien u ons een vraag stelt per e-mail of contact met ons opneemt per telefoon.

We verzamelen deze persoonsgegevens in het kader van onze contractuele overeenkomst en toestemming.

Rijksregisternummer

Atrium maakt gebruik van uw rijksregisternummer als uniek identificatiemiddel om aan te kunnen tonen dat u wel degelijk een bepaalde opleiding bij ons hebt gevolgd. Daarnaast gebruiken we het rijksregisternummer ook voor de uitreiking van certificaten waarbij het rijksregisternummer verplicht is. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van een eID-reader. Dit om het inschrijvingsproces te versnellen waardoor u geen tijd van de opleiding mist. Tijdens het uitlezen van uw identiteitskaart met een eID-reader worden enkel uw naam, voornaam, geboortedatum en rijksregisternummer verzamelt en bewaart. We dienen deze persoonsgegevens te verzamelen in het kader van het gerechtvaardigd belang: unieke identificatie van de cursist inzake de uitreiking van de certificaten.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website worden er cookies verzameld. Meer info kan u terugvinden in ons Cookiebeleid.

Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring

Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of indien van de gegevens meegedeeld worden aan onze externe technische dienstverleners en/of subverwerkers om de levering van onze producten en/of diensten toe te laten.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming de u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen. De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste klantencontact. De persoonsgegevens die wij in opdracht van een klant/derde verwerken, worden na het verrichten de verwerking verwijderd. Deze termijnen gelden onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking na ontvangst van een e-mail of telefoon, worden maximaal een jaar na het versturen van het bericht bewaard. De persoonsgegevens die wij ten behoeve van onze klant of partner verwerken, worden na afloop van onze verwerkingsdiensten, gewist of aan onze klant of partner terugbezorgd, en bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of de wissing van uw persoonsgegevens. Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken. Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.

De uitoefening van één van deze rechten ten aanzien van ons, houdt niet de uitoefening van dit recht ten aanzien van onze klant of partner in of andersom. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen ten aanzien van zowel ons als onze klant of partner dient u uw verzoek aan ons beiden te richten.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Doorgifte aan derden

De gegevens die door ons verzameld worden, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verhuurd of verkocht aan derden. In de volgende gevallen delen we uw persoonsgegevens wel met andere partijen:

Toestemming

Indien Atrium beschikt over uw vrij gegeven toestemming, delen wij informatie nadat wij u op de hoogte hebben gebracht van welke informatie wij willen verstrekken, aan wie wij dit willen doorgeven en met welk doeleinde. Zonder jouw toestemming zullen wij geen persoonsgegevens delen.

Atrium entiteiten

Indien dit relevant is, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met organisaties in gemeenschappelijk beheer van @trium. In dit geval, zullen de ondernemingen volgens het principe van deze privacyverklaring werken.

Leveranciers

Atrium maakt gebruik van externe dienstverleners om bepaalde diensten uit te voeren. Wij werken bijvoorbeeld met een extern boekhoudkantoor, een communicatiebureau, freelance trainers en een IT-bureau om onze services te optimaliseren. Het is mogelijk dat deze externe organisaties tijdens het uitvoeren van hun taken toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Dit gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun diensten.

Autoriteiten

Wegens onze wettelijke verplichtingen als opleidingscentrum is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens delen met of doorgeven aan overheidsinstanties. Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op een juridische procedure, bijvoorbeeld de handhaving van onze algemene voorwaarden.

Social media

Tijdens de opleidingen worden er regelmatig foto’s gepost op onze social mediakanalen. Hiervoor wordt er steeds gevraagd naar uw toestemming om deze foto’s te posten. Indien u dit niet wilt, wordt u gemarkeerd met een sticker zodat de fotograaf automatisch op de hoogte is van uw verzet. Foto’s waarvoor u geen toestemming geeft, zullen niet gedeeld worden op onze social mediakanalen.

Bovendien heeft Atrium een vaste rubriek waarbij er een persoon in de kijker wordt geplaatst. Hierbij vermelden we steeds uw naam en indien mogelijk taggen wij u in het bericht.

Sociale plug-ins

Als aanvulling op onze sociale functies kan de website van Atrium op bepaalde locaties op de site sociale plug-ins bevatten, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook en Linkedin zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. Atrium heeft geen controle over hoe deze plug-ins door deze sociale netwerken worden beheerd. Wij raden u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid te lezen voordat u gebruik maakt van deze plug-ins.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Indien u vragen hebt over de privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen: